Dlaczego chorujemy

Co najmniej kilka reklam telewizyjnych dziennie podsuwa nam odpowiedź na to pytanie: stres, przemÄ™czenie, nieuregulowany tryb życia, zÅ‚e nawyki odżywiania. Reklamy te również podsuwajÄ… nam proste rozwiÄ…zania naszych problemów. I tak żel do kÄ…pieli czy o 20% wiÄ™kszy sÅ‚oiczek witamin powinny uporać siÄ™ z dolegliwoÅ›ciami.

Jednak istnieje grupa haseÅ‚, które nie zyskaÅ‚y popularnoÅ›ci w mediach, a które wiele tÅ‚umaczÄ… w kontekÅ›cie pytania wyjÅ›ciowego. Bo kiedy ostatnio pisano w gazetach, że codziennie wchÅ‚aniamy tuziny szkodliwych, nieprzetestowanych substancji, nawet jeÅ›li nie mieszkamy w pobliżu zakÅ‚adów chemicznych?

Chemiczny koktail

Wystarczy, że spożywamy konwencjonalnie uprawianÄ… żywność, sprzÄ…tamy Å‚azienkÄ™ lub kÅ‚adziemy nowÄ… wykÅ‚adzinÄ™ w sypialni. A kiedy w telewizji tÅ‚umaczono, że toksyczne zwiÄ…zki chemiczne takie jak oÅ‚ów, rtęć, kadm, benzol, azotany czy dioksyny codziennie przenikajÄ… do naszych ciaÅ‚ i atakujÄ… komórki naszych organizmów, przez co nasze ukÅ‚ady odpornoÅ›ciowe ulegajÄ… osÅ‚abieniu?

Wszyscy sÅ‚yszeliÅ›my o zanieczyszczonym powietrzu, o przetworzonej żywnoÅ›ci, o szkodliwoÅ›ci konserwantów, emulgatorów i sztucznych barwników; część z nas zdaje sobie sprawÄ™, że kosmetyki i detergenty, tworzywa sztuczne, farby, kleje i lakiery też nam nie sÅ‚użą. Niestety chyba nie do koÅ„ca jeszcze rozumiemy wpÅ‚yw, jaki wywierajÄ… na nasze ciaÅ‚a, nie Å‚Ä…czymy ich z  chorobami, jakie powodujÄ…, a już na pewno nie pamiÄ™tamy o naturalnych sposobach leczenia tych chorób.

Chorobotwórczy marketing

Przez ostatnie 50 lat w Å›wiadomoÅ›ci spoÅ‚ecznej zachodziÅ‚y zmiany, którymi kierowaÅ‚y koncerny farmaceutyczne, producenci artykuÅ‚ów kosmetycznych oraz producenci żywnoÅ›ci, stosujÄ…c w tym celu reklamÄ™ i różnego rodzaju zabiegi marketingowe.

Pozwolono nam wierzyć, że, aby odzyskać zdrowie, zatrzymać proces starzenia lub poprawić urodę, można zapomnieć o latach doświadczeń zmierzających do zachowania zdrowia, a przecież wykształconych na drodze ewolucji.

Tabletka na odchudzanie ma zastÄ…pić aktywność fizycznÄ…, negatywne rezultaty braku peÅ‚nowartoÅ›ciowych posiÅ‚ków ma zastÄ…pić witamina w proszku a później jeszcze tabletka na wzdÄ™cia, piguÅ‚ka na wÄ…trobÄ™, pastylka na biegunkÄ™.

Reklama wpaja, że piÄ™kna cera i wÅ‚osy to efekt przyjmowania kolejnej dawki specyfików a Å›wieże powietrze to powietrze w spray’u. Po zakonserwowaniu ciaÅ‚ tymi Å›rodkami należy jeszcze otulić je poliestrem, wziąć duży Å‚yk napoju energetyzujÄ…cego i recepta na luz, swobodÄ™, mÅ‚odość i frywolnÄ… radość życia gotowa.

Reklama a zdrowie

Wpojono nam, że produkt reklamowany jest produktem modnym a przede wszystkim zdrowym. A przecież to w ostatnich latach „podwoiÅ‚a siÄ™ liczba zachorowaÅ„ na astmÄ™ czy zapalenie oskrzeli – sÄ… to problemy, które coraz częściej dotykajÄ… ludzi mÅ‚odych". (zob. bibliografia)

Dodatkowo wzrosÅ‚a liczba przypadków alergii np. zapalenia zatok i nieżytu nosa o podÅ‚ożu alergicznym, a także zaburzeÅ„ o podÅ‚ożu hormonalnym (bezpÅ‚odność u kobiet i mężczyzn) czy zaburzeÅ„ menstruacji” . (zob. bibliografia)

Zagadkowe jest to, że reklamowane produkty nie tylko nie speÅ‚niajÄ… obietnic przywrócenia mÅ‚odoÅ›ci, odzyskania zdrowia i urody, ale też przyczyniajÄ… siÄ™ do powstawania nowych dolegliwoÅ›ci, do usuniÄ™cia których niezbÄ™dne sÄ… wciąż nowe produkty.Co wiÄ™cej, nikogo to nie dziwi.

Mechanizm wyparcia

W tym miejscu obroÅ„cy konsumenckiego trybu życia stwierdzÄ…, że mimo grozy ziejÄ…cej z ust katastroficznie nastawionych szaleÅ„ców jakoÅ› udaje nam siÄ™ zachować zdrowie, czego najlepszym dowodem jest to, że żyjemy coraz dÅ‚użej.

Otóż w rzeczywistoÅ›ci wcale nie jesteÅ›my zdrowi. JesteÅ›my uderzajÄ…co wrÄ™cz niezdrowi. Mimo iż żyjemy dÅ‚użej niż kiedykolwiek, choroby przewlekÅ‚e sÄ… zjawiskiem coraz czÄ™stszym i dotykajÄ… wszystkich - od niemowlaków z alergiami po starsze osoby triumfalnie opuszczajÄ…ce aptekÄ™ z reklamówkami wypeÅ‚nionymi po brzegi lekami i wspomnieniem po pieniÄ…dzach z emerytury

Co gorsze, pozwoliliÅ›my sobie wmówić, że to wszystko jest normalne. Jak pisze Pat Thomson autorka książki „Åšwiadome zakupy” „w chorobie nie ma nic normalnego. Ludzkie ciaÅ‚o to krzepki i niezwykÅ‚y organizm. Nawet jeÅ›li nie jesteÅ›my tego Å›wiadomi, codziennie ciężko pracuje, by utrzymać równowagÄ™ i pozbyć siÄ™ toksycznych produktów ubocznych, bÄ™dÄ…cych nastÄ™pstwem nowoczesnego życia”.

Wierzymy na słowo

Zastanówmy siÄ™, jak do tego doszÅ‚o? JesteÅ›my spoÅ‚eczeÅ„stwem coraz inteligentniejszym, coraz bardziej wyksztaÅ‚conym, wiÄ™c jak mogliÅ›my przeoczyć coÅ› tak ważnego dla naszego zdrowia i życia?

WytÅ‚umaczenie jest proste, choć przygnÄ™biajÄ…ce. WedÅ‚ug Pat Thomas, "wierzymy w to, że wszystko, co zostaÅ‚o dopuszczone na rynek, zostaÅ‚o przebadane, przetestowane, a wiÄ™c jest bezpieczne". Znamy pojÄ™cie norm i atestów, mamy Ministerstwo Zdrowia i Sanepid.

Luka w przepływie informacji

"A jednak w rzeczywistoÅ›ci używanych jest obecnie okoÅ‚o 70 000 Å›rodków chemicznych, a co roku 1000 nowych wchodzi na rynek. Nie mamy nawet podstawowych informacji o stopniu szkodliwoÅ›ci 43% wszystkich chemikaliów, z jakich siÄ™ dziÅ› korzysta, a dokÅ‚adne dane potwierdzajÄ…ce brak szkodliwoÅ›ci uzyskać można zaledwie dla 7%". (zob. bibliografia)

PeÅ‚ne dane na temat bezpieczeÅ„stwa dla zdrowia zebrano zaledwie dla 25% spoÅ›ród zwiÄ…zków chemicznych najczęściej stosowanych w produkcji domowych Å›rodków czystoÅ›ci”.

I tak żywność, produkty higieny osobistej, Å›rodki czystoÅ›ci, Å›rodki do pielÄ™gnacji ogrodów i naszych zwierzÄ…t domowych mogÄ… zawierać

  • kancerogeny (substancje rakotwórcze)
  • substancje wywoÅ‚ujÄ…ce zaburzenia hormonalne czy uszkodzenia ukÅ‚adu nerwowego
  • a także toksyny reprodukcyjne
  • i substancje psychoaktywne (zwiÄ…zki zaburzajÄ…ce funkcjonowanie mózgu)

Sztuka wyboru

Opisane powyżej zjawisko doprowadziÅ‚o do tego, iż nie dość, że odeszliÅ›my już bardzo daleko od natury, to dajemy siÄ™ jeszcze zamknąć w bÅ‚Ä™dnym kole siÄ™gania po produkty, które coraz bardziej nam szkodzÄ…. Nasze bombardowane ukÅ‚ady odpornoÅ›ciowe stajÄ… siÄ™ coraz sÅ‚absze i coraz częściej zapadamy na różne choroby.

Na naszej stronie Dotyk Zdrowia  pragniemy pokazać PaÅ„stwu, jak można zmienić ten stan rzeczy.

 

Bibliografia

Fragmenty książki Pat Thomas, Świadome zakupy czyli co naprawdę kupujemy, 2007, Wydawnictwo Purana

 

 

Bioenergoterapia i terapia manualna kręgosłupa Medycyna naturalna, medycyna chińska, naturalne terapie, terapia manualna kręgosłupa, bioenergoterapia,ziołolecznictwo