Przyczyny i objawy bólu pleców

 

CzÄ™sto zdarza siÄ™, że różne problemy w okolicy lÄ™dźwiowej dajÄ… takie same lub bardzo podobne objawy. Dla znalezienia skutecznej metody pomocy niezbÄ™dne jest poznanie przyczyny leżącej u źródÅ‚a bólu. Sukces terapii uzależniony jest od tego, czy uwzglÄ™dnia ona przyczyny bólu czy też skupia siÄ™ jedynie na symptomach. Terapia bazujÄ…ca na symptomach może przynieść chwilowÄ… ulgÄ™, ale trwaÅ‚e rozwiÄ…zanie problemu jest możliwe tylko przy podjÄ™ciu szeregu dziaÅ‚aÅ„ skierowanych na usuniÄ™cie gÅ‚ównej przyczyny bólów (zob. Terapia manualna krÄ™gosÅ‚upa). Poniżej przedstawiam pięć typów dolegliwoÅ›ci wystÄ™pujÄ…cych w okolicy lÄ™dźwiowej, ich objawy, prawdopodobnÄ… przyczynÄ™ oraz możliwoÅ›ci pomocy.

ZWYRODNIENIE DYSKU (KRĄŻKU MIĘDZYKRĘGOWEGO)

Objawy:

 • przewlekÅ‚y ból, który nasila siÄ™ lub sÅ‚abnie w zależnoÅ›ci od pozycji ciaÅ‚a czy okreÅ›lonego ruchu (pochylanie siÄ™ do przodu, skrÄ™ty, podnoszenie)

Prawdopodobna przyczyna:

 • zwyrodnienie krążku miÄ™dzykrÄ™gowego (dysku). Dysk siÄ™ spÅ‚aszcza i przestaje peÅ‚nić rolÄ™ amortyzatora, zmniejsza siÄ™ przestrzeÅ„ miÄ™dzykrÄ™gowa, dochodzi do sytuacji, gdy drobny nawet ruch powoduje podrażnienie korzeni nerwowych i ból w okolicy lÄ™dźwi. W pozycji siedzÄ…cej dysk jest bardziej obciążony niż w pozycji stojÄ…cej lub leżącej – ból może siÄ™ nasilać wÅ‚aÅ›nie przy siedzeniu.

Jak można pomóc:

 • zabiegi terapii manualnej pozwalajÄ… uwolnić podrażnione korzenie nerwów, powiÄ™kszyć zakres ruchu i zmniejszyć napiÄ™cie mięśni. OddziaÅ‚ywanie biopolem w miejscu „zablokowanym” ma dziaÅ‚anie regenerujÄ…ce, pozwala jeszcze bardziej rozluźnić mięśnie, przywrócić prawidÅ‚owe krążenie krwi i tym samym umożliwić dopÅ‚yw substancji odżywczych do podrażnionej tkanki mięśniowej i Å›ciÄ™gien.

NACIĄGNIĘCIE, NADWYRĘŻENIE LUB NADERWANIE MIĘŚNI
 

Objawy:

 • ból pojawiÅ‚ siÄ™ w okolicy pasa na skutek podniesienia czegoÅ› ciężkiego lub gwaÅ‚townego wysiÅ‚ku; jest zlokalizowany w jednym miejscu, nasila siÄ™ przy dotyku.

Prawdopodobna przyczyna:

 • naciÄ…gniÄ™cie, nadwyrężenie lub naderwanie mięśnia spowodowane przeciążęniem czy gwaÅ‚townym wysiÅ‚kiem 

Jak można pomóc:

 • ból w dolnej części pleców spowodowany nadwyrężeniem lub naciÄ…gniÄ™ciem mięśnia zwykle ustÄ™puje po 2-3 tygodniach. W tym czasie zaleca siÄ™ zwykle odpoczynek, ograniczenie wysiÅ‚ku, a w miejscu bólu zimne lub ciepÅ‚e okÅ‚ady. Zabiegi bioenergoterapii majÄ… dziaÅ‚anie regenerujÄ…ce; miejscowe oddziaÅ‚ywanie biopolem pomaga poprawić krążenie w miejscu, gdzie doszÅ‚o do uszkodzenia tkanki miÄ™kkiej, co pozwala szybciej zlikwidować stan zapalny, usunąć produkty rozpadu i umożliwić dopÅ‚yw substancji odżywczych do chorego miejsca a tym samym przyspieszyć gojenie mięśni.

ZWĘŻENIE KANAŁU KRĘGOWEGO

Objawy:

 • ból w nogach nasila siÄ™ przy chodzeniu lub dÅ‚uższym staniu a sÅ‚abnie w pozycji siedzÄ…cej z lekkim pochyleniem do przodu. Dodatkowe objawy to mrowienie, sÅ‚abość i drÄ™twienie w jednej lub obu nogach.

Prawdopodobna przyczyna:

 • zwężenie kanaÅ‚u krÄ™gowego (stenoza) na skutek zwyrodnienia koÅ›ci, mięśni i wiÄ™zadeÅ‚ krÄ™gosÅ‚upa, przez co Å›wiatÅ‚o kanaÅ‚u krÄ™gowego siÄ™ zmniejsza, korzenie nerwów sÄ… Å›ciÅ›niÄ™te i ciÄ…gle podrażniane, a ból wÄ™druje przez caÅ‚Ä… nogÄ™ (rwa kulszowa). Zwężeniu mogÄ… ulec także kanaÅ‚y korzeniowe i otwory miÄ™dzykrÄ™gowe. ÅšciÅ›niÄ™ty zostaje nie tylko korzeÅ„ nerwu, ale także worek oponowy i naczynia krwionoÅ›ne. Stenoza jest chorobÄ… ludzi starszych - zmiany powodujÄ…ce zwężenie kanaÅ‚u krÄ™gowego: osteofity kostne, rozrost tkanki miÄ™kkiej (elementów wiÄ™zadÅ‚owych, opon) powstajÄ… dÅ‚ugie lata i uważa siÄ™, że majÄ… charakter staÅ‚y.

Jak można pomóc:

 • w zależnoÅ›ci od stopnia zaawansowania choroby i charakteru zmian stosuje siÄ™ różne techniki terapii manualnej. Najlepsze efekty można osiÄ…gnąć, Å‚Ä…czÄ…c zabiegi manualne i bioenergoterapiÄ™. Po serii takich zabiegów zwykle osiÄ…ga siÄ™ stan, kiedy osoba chora może poruszać siÄ™ z wiÄ™kszÄ… swobodÄ… i mniejszym bólem; sÄ… przypadki, kiedy po takiej kuracji chory przestaje odczuwać ból lub odczuwa go sporadycznie.   

 

ZWYRODNIENIE STAWÓW KRĘGOSŁUPA

Objawy:

 • ból w dolnej części pleców, który pojawia siÄ™ rano po przebudzeniu, maleje w ciÄ…gu dnia i nasila siÄ™ wieczorem. Pojawia siÄ™ przy skÅ‚onach na boki lub do tyÅ‚u. Obejmuje lÄ™dźwie, poÅ›ladki i uda.

Prawdopodobna przyczyna:

 • zwyrodnienie stawów krÄ™gosÅ‚upa. Warstwa chrzÄ…stki z wiekiem lub pod wpÅ‚ywem urazu wyciera siÄ™ i robi siÄ™ zbyt cienka lub w ogóle zanika, a tkanka kostna poniżej rozrasta siÄ™, powiÄ™kszajÄ…c staw i ograniczajÄ…c znacznie zakres ruchu; jednoczeÅ›nie torebka stawowa wytwarza coraz mniej Å›luzu.

Jak można pomóc:

 • zabiegi terapii manualnej (mobilizacja), delikatne nastawianie i rozciÄ…ganie odcinka lÄ™dźwiowego) pomagajÄ… zmniejszyć napiÄ™cie w tkance mięśniowej i wiÄ…zadÅ‚ach, odciążyć powierzchnie stawów oraz zwiÄ™kszyć przestrzeÅ„ miÄ™dzykrÄ™gowÄ….

KRĘGOZMYK

Objawy:

 • Ból w lÄ™dźwiach i poÅ›ladkach oraz towarzyszÄ…cy mu ból nogi, który nasila siÄ™ przy dÅ‚uższym staniu, chodzeniu lub odchylaniu siÄ™ do tyÅ‚u; tylne mięśnie uda czÄ™sto sÄ… boleÅ›nie napiÄ™te;

Prawdopodobna przyczyna:

 • krÄ™gozmyk, tzw. zeÅ›lizg (przesuniÄ™cie na przykÅ‚ad krÄ™gu L5 do przodu wzglÄ™dem niższego S1); dochodzi wówczas do przeciążenia stawów krÄ™gowych i dysku, uciÅ›niÄ™ty zostaje korzeÅ„ nerwowy, a podrażniony nerw może wywoÅ‚ać ból promieniujÄ…cy nawet do stopy.

Jak można pomóc:

 • krÄ™gozmyk jest schorzeniem o bardzo zÅ‚ożonym podÅ‚ożu i różnym stopniu zaawansowania. Skuteczna pomóc jest możliwa przy krÄ™gozmyku I-II stopnia, kiedy przesuniÄ™cie mieÅ›ci siÄ™ w granicach 25-50%. Zabiegi terapii manualnej majÄ… na celu zmniejszenie obciążenia nadwyrężonych stawów krÄ™gosÅ‚upa i powiÄ™kszenie Å›wiatÅ‚a kanaÅ‚ów korzeniowych i otworów miÄ™dzykrÄ™gowych. Przy tym schorzeniu, z powodu ciÄ…gÅ‚ego drażnienia korzeni nerwów, caÅ‚a grupa mięśni tylnej części uda jest bardzo napiÄ™ta. Prowadzi to do dodatkowego (zwrotnego) ucisku na dysk i korzenia nerwowe, i przyczynia siÄ™ do powstania bÅ‚Ä™dnego koÅ‚a: ucisk na dysk – podrażnienie korzeni nerwowych – napiÄ™cie mięśni – ucisk na dysk. RozciÄ…ganie mięśni tylnej partii uda pozwala przerwać to bÅ‚Ä™dne koÅ‚o i czÄ™sto przynosi znacznÄ… ulgÄ™.

Aleksander Ostrogski

Bioenergoterapia i terapia manualna kręgosłupa Medycyna naturalna, medycyna chińska, naturalne terapie, terapia manualna kręgosłupa, bioenergoterapia,ziołolecznictwo